วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วลีชี้คุณธรรมสมเด็จวัดปากน้ำ! อย่าไปยุ่งกับเขาเลย ปล่อยเขาไป


“ อย่าไปยุ่งกับเขาเลย  ปล่อยเขาไป ”

ถ้อยคำมงคล ที่บ่งบอกถึงขันติธรรม เมตตาธรรม อุเบกขาธรรมอย่างสูงสุด ที่มีต่อผู้ประทุษร้ายของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (สมเด็จช่วง) 

 
จากการที่มหาเถรสมาคม ( มส.) ได้เสนอชื่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  หรือสมเด็จช่วง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20 และมีการรับรองรายงานการประชุม ด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย

เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่อาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระราชาคณะเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2538 จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ปี 2505 ฉบับแก้ไข ปี 2535  ประวัติชีวิตของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านมีวิถีความเป็นอยู่เรียบง่าย แต่ทว่างดงาม ท่านบรรพชาครั้งแรกเมื่อบิดาเสียชีวิตในวัยเพียง 7 ปี จากนั้นเมื่ออายุ 14 ปีก็กลับมาบวชเรียนศึกษาพระธรรมอีกครั้ง ท่านมีอัธยาศัยมุ่งมั่นพากเพียร จนสอบผ่านการศึกษาพระบาลีในระดับสูงสุด คือเปรียญธรรม 9 ประโยค

ในขณะที่ยังศึกษา ป.ธ. 7 นั้น ท่านได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นภิกษุผู้ทรงจำ และสวดพระปาฏิโมกข์ หรือการสวดสาธยายศีลทั้ง 227 ข้อ เป็นภาษาบาลีล้วนๆ โดยไม่ผิดแม้แต่ข้อเดียว ณ วัดเบญจมบิตร และวัดปากน้ำ ซึ่งท่านทำหน้าที่นี้อยู่ถึง 16 ปีเต็ม


อีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นภิกษุผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมจนเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกอย่างหาได้ยากยิ่ง  ก็คือการได้รับถวายปริญญากิตติมศักดิ์จากสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างต่างประเทศ อาทิ มจร., มมร., มธ., มหาวิทยาลัยประเทศศรีลังกา และสังฆสภาอินเดีย
 
 
 
ไม่เพียงแต่อัจฉริยภาพด้านการศึกษาเท่านั้น แต่รวมถึงการบริหารกิจการสงฆ์ในฐานะเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ก็เป็นที่ประจักษ์แจ้งว่าทำให้เกิดความสงบร่มเย็นทั้งกายใจ ต่อศาสนาจักร และอาณาจักร


ท่านคือพระมหาเถระผู้มีธรรมครองใจ มีผ้ากาสาวพัสตร์ครองกาย มากว่า 77 ปี ชีวิตท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้ว 91 ปี จึงเพียงพอต่อการพิสูจน์ว่า ชีวิตและจิตใจอันใสสะอาดของท่านนั้น ได้น้อมถวายแล้ว แด่พระสัมมาสัมพุทธพระพุทธเจ้า
 จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่า ทุกครั้งเมื่อมีการกล่าวหาหยาบคาย ปั้นคำเท็จใส่ร้ายป้ายสี ด้วยมีเจตนาสามานย์เพียงใดก็ตาม จึงเป็นเพียง การถ่มน้ำลายรดฟ้า ท้ายที่สุดแล้วอาจมที่ถ่มรดไป ก็จะต้องตกลงมาแปดเปื้อนผู้ถ่มน้ำลายเสียเอง

 


เมื่อกระแสสื่อโหมกระหน่ำด้วยผรุสวาจา แต่ท่านยังคงสงบนิ่งไม่หวั่นไหวมั่นคงเหมือนแผ่นดิน ที่ไม่สะท้านสะเทือน แม้จะถูกราดรดด้วยของสะอาดหรือสกปรกก็ตามพุทธะอิสระพร้อมมวลชนได้เดินทางมาถึงวัดปากน้ำ พร้อมกับยื่นหนังสือคัดค้านมติของมหาเถรสมาคม โดยนำเข่งสังฆทานมาถวาย ซึ่งในเข่งประกอบด้วยสิ่งของต่าง ๆ มากมาย เช่น รองเท้า ดอกไม้จันทน์ สากกะเบือ กางเกงใน เงินสด 1,000 บาท ผักผลไม้ ฯลฯดีเอสไอได้เข้ามาตรวจสอบรถโบราณ ตามคำเชิญของทางวัดปากน้ำ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ พร้อมมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองรถ !

 
 

สมเด็จช่วง ไม่ขอตอบโต้ ปมพุทธะอิสระแฉซื้อรถให้พยาบาล “บอกอย่าไปยุ่งกับเขาเลย ปล่อยเขา” ด้านคนใกล้ชิด ยัน ! เรื่องนี้ไม่เป็นจริงล้านเปอร์เซ็นต์

 

 

ทั้งนี้ความจริงคือ สมเด็จช่วงได้บริจาครถให้โรงพยาบาลหลายแห่งทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นรถตู้พยาบาลเคลื่อนที่ เพื่อใช้เวลาออกหน่วยตามต่างจังหวัด
และทุกครั้งที่บริจาคหรือบริจาคสร้างอาคารเพื่อสาธารณกุศล ก็จะมีรายละเอียดเป็นหลักฐานชัดว่า บริจาคเท่าไร!


 
เมื่อท่านเห็นข่าวที่พาดพิงท่าน ท่านก็จะพูดเสมอว่า “อย่าไปยุ่งกับเขาเลย ปล่อยเขาไป”  ยังทำวัตรของสงฆ์ทุกวัน โดยการลงสวดมนต์ ฉันเพล และเทศน์ให้ญาติโยมฟัง แม้จะมีตำแหน่งเป็นถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และมีอายุถึง 91 ปีแล้วก็ตาม 
 
 
 
         ฟ้าและแผ่นดินไกลกัน ฝั่งของมหาสมุทรก็ไกลกัน แต่ธรรมบัณฑิตและคนพาลไกลกันยิ่งกว่านั้น "
 
พุทธพจน์บทหนึ่งที่กล่าวไว้ใน มหาสุตโสมชาดก พอสรุปใจความได้ว่า

พึงอยู่ร่วมคบค้าสมาคม พึงเชื่อฟัง และประพฤติตามบัณฑิต
ผู้สงบมีคุณธรรมเป็นปรกติ เพราะจะทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรือง ไม่เสื่อม ไม่ตกต่ำ

 
เมื่อเราจะคบกับใคร จะเคารพเลื่อมใส หรือจะเชื่อใจคำพูดของใคร

เราควรพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าบุคคลนั้นเป็นสัตบุรุษ

หรืออสัตตบุรุษ เป็นคนพาล หรือบัณฑิต


หากเป็นคนพาลผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมเราก็อย่าไปเชื่อถือ

เพราะจะทำให้เราเสียโอกาสในการสร้างบุญ ทำความดี

อย่าให้เวลาอันมีค่าของเรา  สูญเสียไปกับการสมาคม

กับผู้ที่ไม่ประพฤติธรรมเลย
 

บทความโดย  คนทำรำพึง